DAVUT SİNANOĞLU
BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI
YENİFAKILI KAYMAKAM V.